Atama logotip
EN

Letni dopust

18.07.2022

Prišel je čas letnega dopusta in s tem tudi veliko dilem o pravicah in koriščenju. Katera so najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo pri izrabi dopusta?


Koliko letnega dopusta pripada delavcu?
Po 159. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR – 1) delavcu letno pripadajo najmanj štirje tedni dopusta, ne glede na to, ali je zaposlen za polni ali krajši delovni čas.

Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnega časa v tednu:

• 4-dnevni delovnik: 16 dni,
• 5-dnevni delovnik: 20 dni,
• 5-dnevni delovnik in vsaka druga sobota: 22 dni,
• 6-dnevni delovnik: 24 dni.

V primeru skrajšanega delovnega časa, delavcu pripada enako število dni letnega dopusta, vendar je dan dopusta v tem primeru krajši od 8 ur.

Ali je možno dopust izrabljati po urah?
Ne, letni dopust se določa in izrablja samo v delovnih dnevih.

Koliko dopusta pripada delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo za določen čas?
Delavcu pripada sorazmerni del (1 / 12) letnega dopusta za vsak dopolnjen mesec dela. Tako delavcu, ki je v koledarskem letu zaposlen od 1.6. do 15.9., pripadajo 3 / 12 dopusta.

Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan dopusta.

Delavec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklene novo pogodbo za določen čas. Ali s potekom prejšnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas »izgubi« neizkoriščene dneve dopusta?
Ne. Število dni pripadajočega dopusta se sešteva za obdobje trajanja vseh pogodb.

Do kdaj je delodajalec dolžan obvestiti delavca o številu dni letnega dopusta?
Delodajalec mora delavca najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Ali delodajalec lahko zahteva od delavca, da vnaprej planira dopust?
Da, zaradi organizacije delovnega procesa delodajalec lahko od delavca zahteva vnaprejšnje planiranje izrabe dopusta.

Koliko dni dopusta lahko izkoristite brez odobritve delodajalca?
Delavec ima pravico izkoristiti najmanj 1 dan letnega dopusta po svoji izbiri, vendar o tem mora obvestiti svojega delodajalca vsaj 3 dni pred izrabo dopusta. Nekatere kolektivne pogodbe in interni akti lahko določajo tudi več dni dopusta, ki ga delavec lahko izkoristi izključno po svoji presoji.

Ali mora zaposleni res koristiti dva tedna dopusta strnjeno?
Da, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR – 1) določa, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.

Kdaj delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta?
Minimalni dopust določa ZDR-1. Dodatne dneve dopusta lahko delodajalec določi glede na kolektivno pogodbo ali interne akte podjetja.

 Upravičenec  Dodatni dnevi
 Starejši delavec  3
 Invalid  3
 Delavec z najmanj 60 odstotno telesno okvaro  3
 Delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo  3
 Delavec, ki ima otroka mlajšega od 15 let  1
 Delavec, mlajši od 18 let starosti  7

Do dodatnih dni dopusta ima pravico tudi nočni delavec. Število dni ni zakonsko določeno, tako da mora biti opredeljeno v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi.

Ali lahko delavec koristi letni dopust v času šolskih počitnic?
Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.

V katerih primerih delavcu pripada »izredni dopust«?
Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do največ sedem dni v koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Za vsak navedeni primer pripada delavcu vsaj en delovni dan:
• lastna poroka,
• smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca oz. otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
• smrt staršev – mati, oče, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
• hujša nesreča, ki zadane delavca,
• spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan.

Dodatne dni, ko je delavec lahko upravičeno odsoten z dela, lahko opredeljuje kolektivna pogodba ali interni akt delodajalca. Akti lahko navajajo daljše število dni ali dodatne razloge za odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin.

Ali je možno prenesti dopust iz prejšnjega leta?
Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa mora do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna dopusta. Preostanek letnega dopusta lahko delavec v dogovoru z delodajalcem prenese v naslednje koledarsko leto in ga izrabi do 30. junija.

Ali se delavec lahko odpove pravici do letnega dopusta?
164. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR – 1) onemogoča, da bi se delavec pravici do dopusta odpovedal.

Če delavec podpiše izjavo, s katero se odpoveduje letnemu dopustu, je taka izjava neveljavna.

Sporazum med delavcem in delodajalcem, s katerim bi se delavec odpovedal letnemu dopustu in zato prejel nadomestilo je veljaven samo v primeru prekinitve delovnega razmerja.

Kako je z dopustom v primeru odpovedi?
Delavec se pogosto dogovori z delodajalcem, da bo dopust koristil v času odpovednega roka.

Kadar dogovor o koriščenju dopusta ni mogoč zaradi delodajalčeve odločitve ali zaradi druge odsotnosti (bolniška, porodniška, druge odsotnosti z dela), se delavec in delodajalec lahko dogovorita o izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust.

Obstaja tudi možnost, da se delavec z novim delodajalcem dogovori o prenosu in izrabi dopusta.Če v članku niste dobili odgovora na vaše vprašanje, ga lahko zastavite v rubriki Odgovarjamo na vaša vprašanja.