Atama logotip
EN

Odbitki pri odpravnini

30.1.2024
V podjetju so nastali viški, zato nas bo podjetje nekaj starejših delavcev dalo na čakanje. Imam več kot 30 let delovne dobe pri sitem delodajalcu, povprečna bruto plača je 3.300 EUR na mesec. Po logiki bi mi pripadalo cca 33.000 EUR odpravnine, vendar podjetje pravi, da dobim manj zaradi odbitkov. Kateri odbitki so to in koliko potem dejansko dobim neto odpravnine.

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih v 108. členu določa:

108. člen

(odpravnina)

(1) Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

(2) Delavcu pripada odpravnina v višini:

-        1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,

-        1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,

-        1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

(3) Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.

(4) Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz prvega odstavka tega člena, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače.

(5) V postopku prisilne poravnave se delavec in delodajalec lahko pisno sporazumeta o načinu, obliki ali zmanjšanju višine odpravnine po prvem odstavku tega člena, če bi bil zaradi izplačila odpravnine ogrožen obstoj večjega števila delovnih mest pri delodajalcu.

(6) Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

 

Pripada vam 1/3 od bruto plače x število let zaposlitve, kar znaša 33.000,00 eur. Omenjeni znesek predstavlja 10-kratnik osnove (4. alineja 108. člena ZDR-1), kar je zgornja meja neobdavčene odpravnine.

 

V primeru, da vam pripada odpravnina v višjem znesku, pa bo del odpravnine obdavčen.

 

Lep dan želim!

Tanja Šket

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij