Atama logotip
EN

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

10.11.2023

Zakon do objave tega članka še ni objavljen v Uradnem listu, veljati pa bo začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Katere so glavne spremembe, ki jih sprejet zakon uvaja?

 

 1. V pogodbi o zaposlitvi bo delodajalec poleg ostalih obveznih vsebin moral vključiti tudi določilo o usposabljanju, ki ga zagotavlja.
 2. Delavec bo lahko podal predlog za spremembo pogodbe o zaposlitvi ali za sklenitev nove pogodbe zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela. Delodajalec bo moral v 30 dneh pisno obrazložiti svojo odločitev glede delavčeve zahteve.
 3. Nadomestilo za čakanje agencijskih delavcev, ki je do sedaj znašalo najmanj 70% minimalne plače, se izenačuje z ostalimi  nadomestili in znaša 80% povprečne plače delavca.
 4. Delavec, ki neguje otroka starega do osem let lahko v času trajanja zaposlitve zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja predlaga sklenitev pogodbe za krajši delovni čas za določen čas. Delodajalec mora svojo odločitev glede zahteve utemeljiti v 15 dneh. V primeru sklenitve pogodba za določen čas na podlagi zahteve, pravice predhodno sklenjene pogodbe za nedoločen čas mirujejo.
 5. Delavec, ki je žrtev nasilja v družini, lahko predlaga sklenitev pogodbe za krajši delovni čas za obdobje urejanja situacije. Delodajalec mora svojo odločitev glede zahteve utemeljiti v 15 dneh. V tem primeru je delavec plačan po dejansko delovni obveznosti, ostale pravice pa mu pripadajo enako kot delavcem, ki delajo polni delovni čas.
 6. Delavec lahko predlaga sklenitev pogodbe za delo na domu z namenom usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Delodajalec mora svojo odločitev glede zahteve utemeljiti v 15 dneh.
 7. Pri pisnem opozorilu pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga, se rok za ponovitev kršitve skrajša na 6 mesecev, na podlagi določil kolektivne pogodbe pa na maksimalno 18 mesecev. Delavec bo lahko pisno v roku 3 dni zahteval možnost, da se o očitanih kršitvah izjavi.
 8. Predstavniki delavcev bodo imeli v času sodnega postopka glede ugotavljanja nezakonitosti pogodbe možnost, da se zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe do odločitve sodišča, oziroma za največ 6 mesecev. V tem času jim pripada nadomestilo v višini 80% povprečne plače.
 9. Pri določanju poskusnega dela v pogodbi o zaposlitvi za določen čas, se poskusno delo določi sorazmerno trajanju pogodbe za določen čas. V primeru zaporednih pogodb za določen čas, naslednje pogodbe ne smejo vsebovati poskusnega dela.
 10. Določa se subsidiarna odgovornost pogodbenika, ki je oddal storitev podizvajalcu.
 11. Uvaja se pravica do odklopa, ki delavcem zagotavlja, da v času počitka od dela ni na razpolago delodajalcu. Ustrezne ukrepe more sprejeti delodajalec in se določijo s kolektivno pogodbo.
 12. Delavci imajo pravico izrabiti dopust (ki ni bil izrabljen zaradi odsotnosti) do 31. marca leta, ki sledi letu v katerega je možen prenos dopusta.  Možnost izrabe se tako podaljšuje za tri mesece.
 13. Uvaja se oskrbovalski dopust v trajanju do 5 delovnih dni z namenom nege družinskega člana. Za koriščenje odsotnosti mora delavec ustrezno obvestiti delodajalca in predložiti ustrezna dokazila.
 14. Delavec, ki je žrtev nasilja v družini je upravičen do 5 delovnih dni plačane odsotnosti v primeru urejanja zadev povezanih z razlogom. Za uveljavljanje odsotnosti mora delavec predložiti ustrezna dokazila. Delavci, ki so žrtve nasilja v družini lahko opravljajo delo preko polnega delovnega časa, nočno delo ali v neenakomerni ali začasni razporeditvi opravljajo le s predhodnim soglasjem.
 15. V primeru, da delodajalec delavca napoti na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje se ta čas šteje v delovni čas.

 

 

 

Tanja Šket

Atama d.o.o.