Atama logotip
EN

Kako je z upokojevanjem v letu 2023

26.07.2023

S 1. januarjem 2023 je izenačena odmera lestvice za moške in ženske. Z novelo ZPIZ-2I, ki se je začela uporabljati 1. maja 2021, se je skrajšalo prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice za moške z odmerno lestvico za ženske (prvotno naj bi trajalo do 31. decembra 2024). Pred 1. januarjem 2023 se je višina odmernega odstotka razlikovala glede na spol zavarovanca in je znašala za ženske za 15 let zavarovalne dobe 29,5 odstotka, za moške pa je znašala 28,5 odstotka pokojninske osnove. Ženski se je za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe prištelo po 1,36 odstotka, moškemu pa po 1,32 odstotka. 

Po izenačitvi odmerne lestvice s 1. januarjem 2023 odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za ženske in za moške znaša 63,5 odstotka, za 15 let zavarovalne dobe pa 29,5 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se obema spoloma prišteje po 1,36 odstotka pokojninske osnove. 

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine 

Za pridobitev pravice do starostne pokojnine mora zavarovanec (moški ali ženska) hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe: 

 
 
 
 
 
 
 

Starost  

 
 
 
 
 

 Pokojninska doba 

 
 
 
 
 

60 let 

 
 
 
 

 40 let pokojninske dobe brez dokupa 

 
 
 
 
 

65 let 

 
 
 
 

 najmanj 15 letzavarovalne dobe 

 

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti. Predpisane starosti je mogoče znižati zaradi: 

  • skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno. Starostna meja se zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva, 

  • služenja obveznega vojaškega roka, v višini dveh tretjin njegovega dejanskega trajanja, in 

  • vstopa v obveznopokojninsko in invalidsko zavarovanjepred dopolnjenim 18. letom starosti, za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti. 

Pravico do starostne pokojnine je mogoče pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi: 

  • dela na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem (t. i. beneficirane dobe), 

  • osebnih okoliščin, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, od 1. januarja 2000 dalje pa do prištete dobe. 

Če je oseba upravičena do znižanja starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine tudi zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanjem in/ali prištete dobe, se najprej opravi to znižanje. Sledijo znižanja na drugih podlagah (zaradi skrbi za otroke, obveznega služenja vojaškega roka oziroma vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti), vendar pa ne pod najnižje možne starosti, predpisane za posamezno od njih. To pomeni, da je lahko že s prvo od možnih podlag za znižanje to v celoti izkoriščeno in druge podlage nimajo več vpliva. 

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine 

Za pridobitev pravice do predčasne pokojnine mora zavarovanec (moški in ženska) dopolniti starost 60 let ter 40 let pokojninske dobe. 

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove enako kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno.  

Napisano velja trenutno, se pa na tem področju v letošnjem letu obetajo spremembe, kar lahko zgoraj zapisano spremeni. Za več informaciji se obrnite na ZPIZ.  

Članek povzet po:
https://mojeposavje.si/kaksne-so-novosti-pri-upokojevanju-v-letu-2023/

Maja Kordež

Atama d.o.o.