Atama logotip
EN

Zaposlovanje delavcev iz BiH in Srbije

12.09.2022

Za zaposlitev državljanov BiH ali Srbije je potrebno pridobiti delovno dovoljenje, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje. Takšno delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.

Od 1. marca 2013 velja Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Bosno in Hercegovino, od 1. septembra 2019 pa Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo. Sporazuma določata pogoje in postopek zaposlovanja ter pogoje in postopke za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev delavcev iz BiH ali Srbije v Sloveniji.

Zaposlovanje delavcev iz BiH ali Srbije je tako možno le s predhodnim sodelovanjem s službami za zaposlovanje v BiH (ARZ-BIH) ali Srbiji (NSZ Srbije), ki ustvari seznam ustreznih kandidatov in jih posreduje delodajalcu za dokončni izbor. Če so kandidati že znani, služba za zaposlovanje v BiH ali Srbiji preveri, ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje in so pripravljeni sprejeti ponujeno zaposlitev.


Pogoji za zaposlitev

Državljan BiH ali Srbije se lahko zaposli v Sloveniji, če:
Sporazuma ne veljata za državljane BiH ali Srbije:
Postopek zaposlitve

Delodajalec pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD.

Če delodajalec že ima izbranega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-BIH 1 / TUJ-SRB 1 skupaj s Prilogo 2. V nasprotnem primeru pa vlogo odda po zaključku izbora kandidatov in sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Pogodbo o zaposlitvi (v obeh jezikih) delodajalec pošlje službi za zaposlovanje v BiH ali Srbiji, kjer jo izbran kandidat lahko podpiše. Služba za zaposlovanje v BiH ali Srbiji sklenjeno pogodbo skupaj s potrebno dokumentacijo pošlje delodajalcu in Zavodu RS za zaposlovanje.

V pogodbi o zaposlitvi ni možno natančno določiti začetka trajanja zaposlitve zaradi trajanja postopka izdaje delovnega dovoljenja in potem še enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Iz tega razloga se priporoča, da se v pogodbo vpiše od: »želeni čas začetka delovnega razmerja (datum) oziroma od pridobitve vseh zahtevanih dovoljenj (delovnega dovoljenja ter enotnega dovoljenja za prebivanje in delo) do: želeno trajanje delovnega razmerja«.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto.

Spreminjanje pogodbe o zaposlitvi ni dovoljeno, potem ko je bilo na podlagi predložene pogodbe izdano delovno in bivalno dovoljenje, ki se nanaša na pogodbo, ki je bila priložena vlogi za delovno dovoljenje.

Po prijavi prostega delovnega mesta Zavod RS za zaposlovanje preveri:
V primeru nepopolno izpolnjenega obrazca, Zavod RS za zaposlovanje obvesti delodajalca da posreduje manjkajoče podatke.

Če so izpolnjeni vsi pogoji predhodnega postopka, Zavod RS za zaposlovanje pripravi dokument Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu ter ga po elektronski poti pošlje službi za zaposlovanje v BiH ali Srbiji. Zavod obenem obvesti vlagatelja prostega delovnega mesta (PDM-ja), da je prošnjo za posredovanje kandidatov iz BiH ali Srbije posredoval službi za zaposlovanje v BiH ali Srbiji, ki bo vlagatelju posredovala seznam kandidatov oziroma podatke o kraju in času razgovorov s kandidati.

Če niso izpolnjeni vsi pogoji, Zavod izda Obvestilo o nezmožnosti posredovanja delavcev iz BiH ali Srbije, kjer pojasni zakaj posredovanje ni možno.


Oddaja vloge

Vlogo je možno oddati elektronsko preko portala SPOT, osebno ali po pošti na ZRSZ. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso.
Zavod RS za zaposlovanje o vlogi za izdajo delovnega dovoljenja odloči najpozneje v 15 dneh od prejete popolne vloge.


Dovoljenje za prebivanje

Po pridobitvi delovnega dovoljenja je potrebno urediti še enotno dovoljenje za prebivanje in delo. To lahko stori delavec migrant na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi ali pa delodajalec z njegovim pooblastilom na upravni enoti.

V 15 dneh od vročitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, mora delodajalec prijaviti delavca migranta v obvezna socialna zavarovanja. V nasprotnem primeru mu Zavod RS za zaposlovanje razveljavi delovno dovoljenje.


Veljavnost dovoljenja

Veljavnost dovoljenja je 3 leta, s tem da delavec migrant mora prvo leto zaposlitve biti zaposlen pri delodajalcu, ki je za njega pridobil delovno dovoljenje oziroma pri njegovem pravnem nasledniku. Po enem letu se lahko zaposli pri drugem delodajalcu. Dovoljenje dobi delodajalec in po prihodu v Slovenijo tudi delavec migrant.

V primeru, da delovno razmerje preneha v prvem letu zaposlitve, se delovno dovoljenje razveljavi, razen če:
Delavec, ki po prvem letu zaposlitve brez svoje krivde ostane brez zaposlitve, se lahko prijavi na Zavod RS za zaposlovanje in uveljavi pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost in druge pravice, ki mu pripadajo po slovenski zakonodaji.


Podaljšanje dovoljenja

Pred iztekom dovoljenja lahko delavec migrant vloži vlogo za podaljšanje dovoljenja pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-BiH-2 / TUJ-SRB-2. Priložiti mora:
Dovoljenje je možno podaljšali za nadaljnja tri leta če:
Pri prošnji za podaljšanje dovoljenja na podlagi strokovne zaposlitve mora Zavod RS za zaposlovanje pred podaljšanjem pridobiti pisno soglasje pristojnega nosilca države izvora (ARZ-BIH) ali (NSZ Srbije).
 

Želite zaposliti državljana BiH ali Srbije in pri tem potrebujete pomoč? Potem nam pošljite povpraševanje in v kratkem vas bomo kontaktirali.
 
Urša Šarić
Atama d.o.o.