Atama logotip
EN

Trajanje pogodbe za določen čas

Pozdravljeni. 4.11 2019 sem se zaposlil za določen čas pri eni firmi. Vmes so mi pogodbo podaljševali. S 1.7 2020 je firmo prevzel nov delodajalec. Ta delodajalec mi podaljšuje pogodbo za določen čas. Za enako delovno mesto mi jo lahko podaljšuje maksimalno 2 leti. In on ne upošteva tega da sem bil že prej zaposlen pri firmi ki jo je prevzel. V dopisu smo dobili napisano da preidejo vse pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja na delodajalca prevzemnika. Zanima me sledeče: Ali se v 2 letni čas v katerem sem zaposlen za določen čas upošteva tudi obdobje pri prevzetem delodajalcu? Hvala in lep dan,

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih navaja:

55. člen

(omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas)

(1) Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v primerih, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena, opravi.

(2) Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v primerih iz druge, četrte, pete, šeste in štirinajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena. Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje dela lahko traja največ en mesec.

(3) Za isto delo po prejšnjem odstavku se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.

(4) Ne glede na omejitev iz drugega odstavka tega člena, se lahko v primeru iz enajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene za obdobje, daljše od dveh let, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se določi, kaj se šteje za projektno delo.

(5) V omejitev opravljanja dela za določen čas v skladu z drugim in četrtim odstavkom tega člena pri uporabniku se upošteva tudi opravljanje dela delavca, zaposlenega pri delodajalcu za zagotavljanje dela.

(6) Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi iz drugega odstavka tega člena.

 

Za podajo mnenja je potrebno vedeti več dejavnikov. Kaj je razlog sklenitve za določen čas? Ali delate ves čas na enakem delovnem mestu? Ali ste se s prevzemom podjetja prezaposlili na drugo podjetje ali ostajate v istem podjetju, le lastništvo se je zamenjalo?

V primeru, da je razlog zaposlitve začasno povečan obseg dela in delate ves čas na istem delovnem mestu bi vsekakor predlagala delodajalcu, da z vami sklene pogodbo za nedločen čas.

 

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij