Atama logotip
EN

Kako izdelati dobro osebno predstavitev

Osebna predstavitev mora biti pregledna, informativna in natančna. Podatke v osebni predstavitvi vedno navajajte v obratnem kronološkem zaporedju. Samo takšna bo delodajalcu omogočila, da bo s hitrim pregledom dobil potrebne informacije, ki so pomembne za vašo kandidaturo na razpisano delovno mesto.
 
V dobro osebno predstavitev obvezno vključite osebne podatke, podatke o izobrazbi in dodatnih znanjih ter podatke o delovnih izkušnjah.
 
Osebni podatki: ime in priimek, naslov, številka stacionarnega in mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, datum rojstva, državljanstvo, lahko tudi slika, ki se v tujini in pri nas vedno bolj uveljavlja.
 
Izobrazba: obdobje šolanja (z letnicami), ime šole, pridobljeni naziv (na srednjem, visokem itd. nivoju), lahko naslov diplomske naloge, po potrebi tudi naziv listine (izpit, matura, diploma, …).
 
Dodatna znanja: Pod dodatna znanja štejemo tečaje, seminarje, znanje tujih jezikov in računalniških programov ipd.
 
Seminarji, tečaji, pomembnejše konference:
navedite ime tečaja, seminarja, konference, leto izvajanja, morebitno stopnjo in pridobljeni naziv.
 
Tuji jeziki:
naštejte jezike in podajte oceno stopnje vašega znanja. Pazite, ocena aktivno - pasivno ne zadostuje več.
Oceno svojega znanja lahko razdelite na tri segmente in sicer na razumevanje, ustno sporazumevanje in pisanje. Znanje ocenite po vsakem segmentu posebej. Napišite v kolikšni meri uporabljate jezik, ali ga uporabljate dnevno, tedensko,…
 
Uporaba računalnika in računalniška znanja:
poudarite, da pri delu uporabljate računalnik. Navedite katere programe uporabljate in ocenite stopnjo obvladanja in pogostost uporabe teh programov (dnevno, tedensko, mesečno).
Če znate programirati to navedite posebej.
 
Delovne izkušnje
Sestava tega dela je najzahtevnejša. V osebni predstavitvi morate svoje pretekle delovne izkušnje predstaviti delodajalcu na čim bolj pregleden in natančen način. Ne navajajte suhoparnih dejstev o preteklih delovnih mestih. Pri opisovanju ne bodite površni. Delodajalcu ni toliko pomemben naziv delovnega mesta kot naloge, obveznosti in zadolžitve, ki ste jih opravljali. Zanimajo ga rezultati, ki ste jih dosegli s svojim delom.
 
Delodajalca zanimajo predvsem zadnje delovne izkušnje, recimo v obdobju zadnjih desetih let. Ločite jih časovno in po zaposlitvah oziroma delovnih mestih. Naziv prejšnjih delodajalcev ni obvezen, je pa informativen.
 
!!! Pomembno za iskalce prve zaposlitve
Iskalci prve zaposlitve imate običajno malo delovnih izkušenj. Zato vključite izkušnje, ki ste si jih pridobili pri delih preko študentskega servisa, pri prostovoljnem delu ali strokovni praksi. Pomembnejša dela izpostavite in podrobneje opišite, ostala pa samo naštejte.
 
Ostale podatke lahko v osebno predstavitev vključite po lastni presoji. Ti podatki delodajalcu podajajo dodatne informacije o vas in vaših sposobnostih. Mednje prištevamo tudi priznanja in nagrade iz tekmovanj, članstva v strokovnih društvih in organizacijah, pomembnejše projekte, priporočila, morebitni hobi itd.
 
Tukaj lahko v predstavitev vključite osebno sporočilo delodajalcu, ki bo poudarjalo vašo osebnost, značaj in podobno.