Atama logotip
EN

Davčno (ne)rezidenstvo

V praksi se pogosto dogaja, da posamezniki, ki prihajajo iz tuje države ne vedo ali so davčni rezidenti Slovenije – od tega je namreč odvisno, kako bomo določili njegovo davčno obveznost.

Razlika med rezidentom in nerezidentom Slovenije

Kako postati davčni rezident?

Oseba, ki pride v Slovenijo za krajši ali daljši čas, postane rezident, ko izpolni enega izmed pogojev iz 6. člena ZDoh-2 (v kolikor ni zaposlena v tujini v diplomaciji ali opravlja delo v kateri koli evropski instituciji):

Praviloma je fizični osebi ob prihodu v Slovenijo oz. vpisu v davčni register, dodeljen status nerezidenta za davčne namene.
Če želi oseba pridobiti status rezidenta, je dolžna ob vpisu v davčni register ali ko je izpolnjen kateri koli pogoj iz 6. člena ZDoh-2, oddati vlogo za ugotavljanje rezidentskega statusa pri FURS-u.

Vendar pa vloga ni obvezujoča pri pridobitvi rezidentskega statusa, saj oseba lahko tudi na drug način dokazuje dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njen status. 

Ker oseba ob prihodu v Slovenijo še ne izpolnjuje pogoja običajnega bivališča, lahko upošteva stopnjo osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji in tujini (odvisno kje ima posameznik središče življenjskih interesov). Za pridobitev statusa rezidenta na podlagi tega kriterija, je potrebno izpolnjevati pogoj osebnih ter hkrati ekonomskih interesov v Sloveniji. Za dokazljivost je potrebno priložiti recimo pogodbo o zaposlitvi pri slovenskem delodajalcu (ekonomski interes) in dokumente ožjih članov družine (osebni interes). Izjema velja v primeru, če ima oseba samo ekonomske interese v Sloveniji, nima pa osebnih interesov v nobeni drugi državi. 


Ko je oseba v davčnem letu prisotna v Sloveniji skupaj več kot 183 dni, lahko postane slovenski rezident tudi, če ne izpolnjuje drugih pogojev za pridobitev. Pri tem ni pomembno ali je oseba v Sloveniji navzoča 183 dni neprekinjeno ali s prekinitvami.


Želite zaposliti tujega državljana, vendar nimate znanja ali časa za pridobivanje vseh informacij? Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi. Pošljite nam povpraševanje, kjer bolj podrobno opredelite vaše potrebe in v kratkem vas bomo kontaktirali.

 

Janja Kompare