Atama logotip
EN

Aktualni javni razpisi na področju zaposlovanja

Vas zanimajo priložnosti za pridobitev subvencij za namen vzpodbuditve zaposlovanja?

V nadaljevanju vam predstavljamo aktualne razpise Zavoda RS za zaposlovanje.

∗ Zaposli.me 2020

Javno povabilo vam za obdobje enega leta omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vzhodne regije, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev brez prekinitve.

Rok prijave: do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 5. 2022 

 Javna dela 2021 subvencije zavoda

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Rok prijave: do razdelitve sredstev, najkasneje do 31.10.2021.

 Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice ali so ga že zaključili in jih je Zavod za zaposlovanje napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 740 EUR. Izplačana je 6-krat za najmanj 6-mesečno ali 12-krat za najmanj 12-mesečno neprekinjeno zaposlitev.

Rok prijave: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 3. 2022

 Delna oprostitev plačila prispevkov za starejše 2013

Delodajalci in izplačevalci nadomestil so oproščeni plačila prispevkov delodajalca v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti.

Zaposleni (po 14. členu ZPIZ-2, 1. do 4. odstavek) so:
- zaposleni v delovnem razmerju v Sloveniji,
- izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to prejemajo plačo,
- zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, kamor so bili poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače),
- zaposleni, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače).

 Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo

S tem ukrepom vam Zavod za zaposlovanje omogočam povračilo plačanih prispevkov delodajalca za novozaposlene sodelavce na območjih z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje). Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa.

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate za zaposlitev osebe, ki je prijavljena med brezposelnimi in sodi v eno od naslednjih skupin:
- v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
- je stara od 15 do 24 let ali
- ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
- je starejša od 50 let ali
- živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
- se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali
- je pripadnik etnične manjšine ali
- se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.

 Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Delodajalci, ki prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, zanje lahko uveljavljate vračilo prispevkov za prvo zaposlitev. Pogodba o prvi zaposlitvi za nedoločen čas mora biti sklenjena po 1. 7. 2013. Osebe morajo ostati pri vas zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno.

Za koga lahko uveljavljate vračilo prispevkov?
- mlade, ki še niso dopolnili 26. leta starosti, ali
- matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti,
- ko se pri vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po 1. 7. 2013. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj 2 leti neprekinjeno.

Osebe pred tem niso smele biti zaposlene za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

 Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Če zaposlite brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki so bili na Zavodu za zaposlovanje najmanj pol leta prijavljeni med brezposelnimi, zanje lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

 Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Če zaposlite invalide s statusom invalida, s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, zanje lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje


Ne boste koristili subvencije, vendar iščete novega sodelavca? Mi vam pri tem lahko pomagamo! Več si lahko preberete v naši rubriki iskanje in selekcija ali pa nam pošljite povpraševanje.