Atama logotip
EN

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

Delodajalec, ki ugotovi, da bo v naslednjih 30.-ih dneh moral odpovedati pogodbo iz poslovnih razlogov, mora izdelati program razreševanja delavcev, če:

Obveznost obveščanja in posvetovanje s sindikatom program razreševanja presežnih delavcev

Delodajalec je dolžan o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah vseh presežnih delavcev, o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delavcih, ter o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev pisno čim prej obvestiti sindikate pri delodajalcu.

Delodajalec se predhodno, z namenom, da doseže sporazum, posvetuje s sindikati pri delodajalcu o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev, pri pripravi programa razreševanja presežnih delavcev pa o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi ter o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic.

Kopijo pisnega obvestila mora delodajalec poslati zavodu za zaposlovanje.

Obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje

O postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev, o opravljenem posvetovanju, o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev ter o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu, mora delodajalec pisno obvestiti zavod za zaposlovanje.

Kopija pisnega obvestila iz prejšnjega odstavka mora delodajalec poslati sindikatom, o katerih je bilo govora zgoraj.

Delodajalec lahko odpove pogodbe o zaposlitvi presežnim delavcem, upoštevaje sprejeti program razreševanja presežnih delavcev, vendar ne pred potekom 30-dnevnega roka od izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

Program razreševanja presežnih delavcev

Program razreševanja presežnih delavcev mora vsebovati:

Kriteriji za določitev presežnih delavcev

Pri določanju kriterijev za določitev presežnih delavcev se upoštevajo:

Pri določitvi delavcev, katerih delo postane nepotrebno, imajo ob enakih kriterijih prednost pri ohranitvi zaposlitve delavci s slabšim socialnim položajem.

Začasna odsotnost delavca z dela zaradi bolezni ali poškodbe, nege družinskega člana ali težje prizadetega invalida, starševskega dopusta ter nosečnosti, ne sme biti kriterij za določanje presežnih delavcev.

Sodelovanje in vloga zavoda za zaposlovanje

Delodajalec je dolžan upoštevati morebitne predloge zavoda za zaposlovanje o možnih ukrepih za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev in ukrepih za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja.

Če imate dodatna vprašanja glede predstavljene teme, jih lahko zastavite našim svetovalcem v naši rubriki Vprašanja podjetij.

Manca Štanta
Svetovalec za zaposlovanje