Atama logotip
EN

Razlike med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo

Med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo so razlike, čeprav se v praksi omenjena pojma velikokrat zamenjujeta.

Konkurenčna prepoved pomeni, da delavec med trajanjem delovnega razmerja brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun ne sme opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

ZDR-1 v 40. členu določa, da lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja, če delavec pri svojem delu ali v zvezi s svojim delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze. konkurenčna prepoved konkurenčna klavzula Manca Štanta

Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Velja le v primerih, kjer je prišlo do prenehanja zaposlitve s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz strani delodajalca zaradi ali iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu iz strani delodajalca.

Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca. Če konkurenčna klavzula ni dogovorjena v pisni obliki, se šteje, da ni dogovorjena.

Če spoštovanje konkurenčne klavzule delavcu onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja konkurenčne klavzule, mesečno plačevati mesečno nadomestilo. Denarno nadomestilo mora biti pisno določeno v pogodbi o zaposlitvi, drugače konkurenčna klavzula ne velja.

Kakšne so bistvene razlike med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo?
Za razliko od konkurenčne prepovedi, konkurenčna klavzula zavezuje stranki le, če je izrecno pisno dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi. Druga razlika s konkurenčno prepovedjo je ta, da se konkurenčna klavzula nanaša na obdobje po prenehanju delovnega razmerja, konkurenčna klavzula pa na obdobje po prenehanju delovnega razmerja.

Če bi želeli vedeti več na omenjeno temo, nam lahko pošljete vprašanje.

Manca Štanta,
svetovalka za zaposlovanje