Atama logotip
EN

Nega otroka in sprememba po PKP6

Tekom zaposlitve prihaja do različnih oblik odsotnosti z dela – koriščenje letnega dopusta, bolniške odsotnosti, pri starših pa zelo pogosto odsotnosti zaradi bolezni oziroma nege otroka.

Odsotnost zaradi nege otroka se ureja pri izbranem pediatru, kateri za čas bolezni oziroma trajanje nege izda bolniški list. Za ta čas je zaposleni upravičen do nadomestila, katerega osnova je povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela. Nadomestilo izplača delodajalec, za katerega uveljavlja refundacijo, ki gre v breme zdravstvenega zavarovanja. 
 
Nemalokrat pa se starši znajdejo v nezavidljivi situaciji, ko otrok potrebuje zdravljenje v bolnišnici – po trenutno veljavni zakonodaji (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) je staršem namreč zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev za sobivanje v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let. Starši, ki imajo starejšega otroka morajo tako za sobivanje plačati po ceniku zdravstvenega zavoda.

Prav tako starši za dni, ko je otrok hospitaliziran, niso upravičeni do nadomestila plače. Le ob sprejemu in odpustu otroka iz bolnišnice so upravičeni do spremstva, ki znaša 70% osnove za nadomestilo.

Dobrodošla sprememba PKP6teddy-242851 640

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 v 98. členu začasno dopolnjuje določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dopolnjene so pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku, in sicer:
- pravica do kritja stroškov nastanitve in prehrane za čas sobivanja;
- pravica do upravičene zadržanosti od dela za čas sobivanja (bolniški stalež zaradi sobivanja);
- pravica do nadomestila za čas sobivanja v višini 80 % od osnove po ZZVZZ od 1. delovnega dne v breme ZZZS.

Pravico do sobivanja je mogoče uveljavljati do vključno 14. leta otrokove starosti (14,99 let oz. do vključno dneva pred 15. rojstnim dnem). Do 18. leta otrokove starosti se pravica do sobivanja zagotavlja le, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo.

Bolniški list se v primeru sobivanja ne izdaja, temveč se izplačilo nadomestila opravi zgolj na podlagi potrdila o sobivanju, ki ga izda bolnišnica (ni se treba predhodno zglasiti pri pediatru za izdajo elektronskega bolniškega lista ali pošiljati predloga imenovanemu zdravniku za odobritev).

Sobivanje v tujini
Interventni zakon izrecno izključuje povračilo stroškov v primeru sobivanja staršev ob bolnem otroku v zdravstvenem zavodu, ki je v tujini.

Ob tem poudarjamo, da tovrstni ukrep velja do 31. decembra 2021.


Potrebujete pomoč na kadrovskem področju? Smo specialisti na področju kadrovanja in pomagamo vam lahko pri še tako zapletenih kadrovskih vprašanjih in izzivih.

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve