Atama logotip
EN

Ali je možna vročitev odpovedi po pošti?

Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti delavcu vročena. Praviloma se odpoved vroča (88. člen ZDR-1) osebno v prostorih delodajalca. Če vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prostorih delodajalca ni mogoča zaradi odsotnosti delavca, se odpoved vroči s priporočeno pošiljko s povratnico. V posebej določenih primerih se vročitev lahko opravi tudi z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu.

V primeru, da delavec odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne prevzame v roku za sprejem pošte, se odpoved šteje za vročeno po osmih dneh od dneva prvega poskusa vročitve, pošiljka pa se v skladu s poštnimi predpisi vrne pošiljatelju.file0001025509737

Če delavec iz opravičljivih razlogov ni mogel pravočasno prevzeti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v roku za sprejem, ima pravico ob smiselni uporabi določb Zakona o pravdnem postopku zahtevati vrnitev v prejšnje stanje. Delavec lahko vrnitev v prejšnje stanje zahteva v 15 dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega ni prevzel odpovedi; če je delavec šele pozneje izvedel za zamudo, pa od dneva, ko je za to izvedel. Po šestih mesecih delavec ne more več zahtevati vrnitve v prejšnje stanje.

 

Viri: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/zdr/faq_zdr1/vrocitev_odpovedi_pz/ (Dostopno dne: 24.4.2015).