Atama logotip
EN

Obveznosti delodajalca pri osebnem stečaju delavca

V Sloveniji od leta 2008 obstaja možnost osebnega stečaja za prebivalce, ki se znajdejo v dolgovih in le-teh ne morejo poplačati.

Nemalokrat se zgodi, da se oseba v osebnem stečaju zaposli ali pa je že zaposlena. V tem primeru se pojavi obveznost delodajalca, da del plače zaposlenega nakazuje stečajnemu upravitelju.

Kakšne so obveznosti delodajalca v postopku osebnega stečaja delavca?

Delodajalec mora najprej prejeti sklep o izterjavi prejemkov s strani pristojnega sodišča. Sklep je uradno obvestilo delodajalcu, ki vsebuje podatke o stečajnem dolžniku in stečajnem upravitelju. Stečajni upravitelj je uradna oseba, ki razpolaga s prejemki stečajnega dolžnika.

V nekaterih primerih potrebuje delodajalec še obvestilo s strani stečajnega upravitelja, ki vsebuje podatke o računu na katerega se sredstva nakazujejo ter morebitne okoliščine pri določanju zneska.

Kolikšen znesek je potrebno odvajati od prejemkov stečajnega dolžnika? tanja šket osebni stečaj

Pri izterjavi prejemkov zaposlenega na podlagi osebnega stečaja veljajo pravila ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Delavec mora na račun prejeti minimalno plačo, zmanjšano za davke in prispevke. Preostanek prejemkov mora delodajalec nakazati na poseben račun, s katerim upravlja stečajni upravitelj.

Če stečajni dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, se znesek, ki ga prejme na svoj račun, ustrezno poveča po merilih, ki jih določa zakon kateri ureja socialno varstvo za dodelitev denarne socialne pomoči.

Kaj se zgodi, če delodajalec ne odvaja potrebnih sredstev?

Delodajalca zavezuje zakon in je dolžan izvrševati sklep o izterjavi prejemkov. Če tega ne počne, kljub uradnemu obvestilu, mu sodišče lahko naloži povračilo vseh zneskov, ki bi morali biti odtegnjeni.

Prav tako obstaja varovalka. Namreč o osebnem stečaju zaposlenega je obveščena tudi banka, kjer ima delavec odprt račun. Tudi banka je dolžna izvrševati sklep o izterjavi prejemkov.

Kaj pa praksa?

Možnost osebnega stečaja sicer v Sloveniji obstaja že 9 let, pa vendar se delodajalci soočamo z dilemami glede izvajanja sklepov o izterjavi prejemkov. Načeloma naj bi bili stečajni upravitelji tisti, ki bi zagotavljali informacije, vendar praksa kaže, da temu ni tako.

Podjetja morajo namreč sama ugotavljati znesek, do katerega je stečajni dolžnik upravičen, prav tako morebitne olajšave (zaradi preživljanja družinskega člana). Izkušnje kažejo, da stečajni upravitelji podjetjem ne zagotavljajo potrebnih informacij.

Podjetja se morajo tako sama znajti v situacijah, kjer niso ne upnik, ne dolžnik, ampak so zakonsko obvezana izvajati aktivnosti, za katere od uradnih in usposobljenih oseb ne prejmejo informacij, ki bi jih morale zagotavljati.

Potrebujete pomoč pri obračunu plač ter izvajanju morebitnih odtegljajev delavcev? Obrnite se na nas in poskrbeli bomo vaše mesečne obračune.

Tanja Šket