Atama logotip
EN

Kako je sestavljena plača?

Ste vedno mislili, da plačilo za opravljeno delo vsebuje samo osnovno bruto plačo?

Potem ste se motili, ker temu ni tako. Zaposlenemu poleg osnovne bruto plače (vsakemu zaposlenemu je zagotovljena minimalna plača) pripadajo še:
  • dodatek na delovno uspešnost,
  • dodatek za posebne pogoje dela,
  • dodatek na delovno dobo, 
  • povračilo stroškov v zvezi z delom,
  • regres,
  • odpravnina ob upokojitvi.
Vsak izmed nas, ki je vključen v delovni proces, dela na koncu dneva za plačilo. Kot pravi 4. člen Zakona o delonih razmerjih (ZDR-1) je "delovno razmerje, razmerje med delavcem in delodajalcem, kjer se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces pri delodajalcu in pri njem za plačilo, nepretrgoma opravlja delo po navodilih in nadzorom nadrejenega."


Dodatki k plači na mesečni ravnipovračila stroškov

Po 126. členu ZDR-ja delavcu pripada plačilo za opravljeno delo po pogodbi, ki mora biti sestavljeno iz plače v denarni obliki. Pri plači mora biti upoštevan minimum (trenutna minimalna plača je 804,96 EUR bruto), ki je določen z zakonom oz. kolektivno pogodbo. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.

Zaposlenemu pripadajo tudi dodatki za posebne pogoje dela in sicer za popoldansko in nočno delo, nadurno delo, delo ob nedeljah in praznikih ter prostih dnevih. Poleg omenjenih dodatkov, se delavcu lahko izplačajo tudi dodatki za posebne pogoje dela (posebna obremenitev pri delu), dodatki zaradi neugodnega vpliva okolja oz. nevarnosti pri delu. Višina dodatkov je določena v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

Poleg zgoraj omenjenih dodatkov, zaposlenemu pripadajo povračila stroškov v zvezi z delom. Pripada mu povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in iz dela ter ostala povračila stroškov, ki nastanejo zaposlenemu pri opravljanju del in nalog na službenem potovanju (130. člen ZDR-ja).

Zaposleni je upravičen do dodatka za delovno dobo – tudi ta je določen v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Vse več kolektivnih pogodb v Sloveniji je naravnanih tako, da se dodatek za delovno dobo priznava samo za čas dela v trenutnem podjetju.

Letni dodatek k plači

Poleg osnovne bruto plače je zaposleni upravičen do tako imenovane delovne uspešnosti delavca, ki se določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je zaposleni sklenil pogodbo o zaposlitvi. Plačilo za poslovno uspešnost pripada zaposlenemu v primeru, da je dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Regres je dodatek, ki pripada zaposlenemu, ki je vsaj en polni mesec redno zaposlen pri delodajalcu. Zaposlenemu pripada regres v enaki višini, kot letni dopust če nekomu pripada dopust za 3 mesece, mu pripada tudi izplačilo regresa za 3 mesece. Regres mora biti najmanj v višini minimalne plače in mora biti delavcu izplačan najkasneje do prvega julija tekočega leta.
 

Odpravnina ob upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi je naslednji dodatek, ki pripada zaposlenemu. Če ni drugače določeno v kolektivni pogodbi, zaposlenemu, ki je bil vsaj 5 let zaposlen pri delodajalcu, pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač, ki jih je imel zaposleni v preteklih treh mesecih, če je to za zaposlenega ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja.
 
Več na omenjeno temo lahko izveste v naši Kadrovski šoli ali pa nam zastavite vprašanje.
 

Manca Štanta
svetovalka za zaposlovanje