Atama logotip
EN

Kako v podjetju ravnati v času okoliščin zaradi razglašene epidemije?

Za osebe, ki so zdrave in se lahko prosto gibljejo (niso v karanteni) ne veljajo nobeni posebni ukrepi.
Kot običajno so vključene v delovni proces in ne potrebujejo domače samoizolacije.
Te osebe prav tako nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi bolniškega staleža.
 
 
Ker pa je delodajalec dolžan zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, vam navajamo nekaj možnosti za zmanjšanje širjenja koronavirusa SARS CoV-2:
 
ZDR-1 v 169. členu navaja, da se v primerih, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le za čas takšnih okoliščin.
 
Delodajalec mora pri odrejanju dela na domu in drugega dela biti pozoren na:
 
Nakar odredimo delavcu delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, ne pozabimo tudi na določbo o obveščanju Inšpektorata RS za delo o opravljanju dela na domu. Inšpektorat obvestimo preko elektronske pošte (gp.irsd@gov.si) o tem, kdo delo opravlja, kakšno delo se opravlja, kje se opravlja in koliko časa je opravljanje dela predvideno.
 

(Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanje-drugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/)

Navadno so okoliščine, ki jih mora upoštevati delodajalec pri odločanju o času izrabe letnega dopusta drugačne. V trenutni situaciji se je mogoče dogovoriti za izrabo letnega dopusta le v dogovoru z delavcem. Pri tem je potrebno upoštevati zahteve, da se letni dopust uresniči v skladu z njegovim temeljnim namenom (počitek in rekreacija, družinske obveznosti).
 
Odsotnosti z dela brez nadomestila plače ZDR-1 ne ureja. Urejajo jo kolektivne pogodbe, zato je potrebno v primeru koriščenja neplačane odsotnosti upoštevati ureditev, kot jo določa kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca.
Za koriščenje neplačanega dopusta izrazi željo delavec, potrebuje pa strinjanje s strani delodajalca.
 
Potrebno je opozoriti, da nekatere kolektivne pogodbe določajo, da mora delavec pred odsotnostjo podpisati izjavo, da pri prvem izplačilu plače dovoli odtegljaje za plačane prispevke za socialno varnosti iz naslova delodajalca in delavca.
 
Če delodajalec začasno (najdlje za čas 6 mesecev), ne more zagotavljati dela delavcem, lahko pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. V tem primeru ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80% od osnove.
 
V situaciji, ki jo imamo zaradi začasnega zaprtja vrtcev in osnovnih šol, se odsotnost z dela lahko upraviči enemu od staršev zaradi višje sile.
 
Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, določa v 6. odstavku 137. člen ZDR-1, da si v tem primeru delodajalec in delavec tveganje delita, tako da je delavec upravičen do nadomestila 50% plače oziroma najmanj 70% minimalne plače.
 
 
 
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Ko bo sprejet in priznan, bo delodajalec lahko uveljavil delno povračilo nadomestil plač.
 
prikaz situacij, kot jih predvideva obstoječa zakonodaja
 

Pozivamo vse delodajalce in zaposlene, da v trenutni situaciji s skupnimi močmi najdejo rešitve, ki bodo tako v dobro zdravja vseh državljanov, kakor tudi v dobro podjetja. Prizadevamo si, da bo podjetje po končani krizi normalno delovalo in zagotavljalo delo ter zaslužek vsem zaposlenim.

 
 
(Vir: https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2020/03/Pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-%C4%8Dasu-posebnih-okoli%C5%A1%C4%8Din-V1.0-13.3.2020.pdf
 
 
 
 
Janja Kompare