Atama logotip
EN

Aktualne subvencije Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima na svoji spletni strani trenutno objavljenih kar nekaj aktualnih finančnih spodbud za delodajalce.
 
Zaposli.me je program, ki delodajalcu podeli od 5.000,00-7.000,00 eur nepovratnih sredstev za zaposlitev brezposelnih oseb, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:ekran
  • so dopolnile 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so starejše od 50 let,
  • so dopolnile 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
  • so dopolnile 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.  
 
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.
 
V okviru programa Trajno zaposlovanje mladih ima delodajalec možnost pridobiti subvencijo v višini 5.000,00 eur za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in imajo stalno prebivališče v vzhodni ali zahodni Sloveniji (kohezijski regiji). 
 
Delovno razmerje mora delodajalec skleniti za nedoločen čas, novo-zaposlenim sodelavcem pa mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
Aktivni do upokojitve nudi subvencijo do 11.000 eur za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.
 
Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje je program, ki ponuja subvencijo do 4.000,00 eur za najmanj 6-mesečno ali 8.000,00 eur za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih iz vzhodne in zahodne Slovenije, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice.
 
Delovno razmerje mora delodajalec skleniti za najmanj 6 mesecev neprekinjeno. Če se pa delodajalec odloči podaljšati ali ohraniti zaposlitev iste osebe za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, je upravičen do druge subvencije za zaposlitev v enaki višini (4.000,00 eur), skupaj torej največ 8.000,00 eur.  
 
Učne delavnice: praktično usposabljanje omogoča, da delodajalec brezposelne spozna v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobi za predvideno delovno mesto. Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev.
 
Delodajalcu so povrnjeni upravičeni stroške za izvedene učne delavnice, udeležencem pa se izplača dodatek za aktivnost in za prevoz.
 
Delovni preizkus je namenjen preizkusu brezposelnih na konkretnem delovnem mestu še preden se delodajalec odloči glede njihove zaposlitve. Delovni preizkus torej poteka brez sklenjenega delovnega razmerja, saj so udeleženci še naprej prijavljeni pri ZRSZ.
 
Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec.
 
Delodajalec dobi povrnjene stroške za delo mentorstva v višini 206,00 eur za udeleženca  ali za samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev.
 
Usposabljamo lokalno omogoča delodajalcem, da brezposelne spoznajo v konkretnem delovnem okolju in jih usposabljajo za deficitarne poklice, opredeljene lokalno po območnih službah ZRSZ. Za izvedeno usposabljanje se delodajalcem povrne upravičene stroške v vrednosti 493,00 eur za udeleženca.
 
V okviru zmanjševanja stopnje brezposelnosti je torej kar nekaj ugodnih rešitev tudi za delodajalce, ki na ta način lahko pridejo do novih delavcev, v določenih primerih pa njihovo delo in veščine lahko celo preverijo že pred samo sklenitvijo delovnega razmerja.

 
Lara Došen